Partnerünk a PPKE-ITK

Dr. Roska Tamás alapító dékán

Egy új műfaj született az elmúlt időszakban a magyar felsőoktatásban. Egyetemünk Információs Technológiai és Bionikai Kara – mint kutatóegyetemi fakultás, több MTA-intézet és néhány vállalat aktív támogatásával – az információs technológiáknak és az élettudományoknak egy sajátos szinergiáját hozta létre. 1998. július 1-jén Erdő Péter bíboros úr, az Egyetem akkori rektora előterjesztésére az Egyetem nagykancellárja, Seregély István érsek úr megalapította az Információs Technológiai Kart, mint a multidiszciplináris kutatóegyetemi képzés bázisát. Köszönjük az alapítók bátorságát, bizalmát és támogatását, a kezdetekkor csatlakozott tanárok lelkesedését, önzetlen munkáját és merész vízióját; sok támogató intézmény és vezetőik előrelátását és nagylelkű segítségét, későbbi tanártársaink, munkatársaink lelkesedését és munkáját, valamint hallgatóink bizalmát, tehetségét és kitartását. Köszönjük neves külföldi egyetemek és nagylelkű adományozóink segítségét, és mindebben megrendülve tapasztaltuk a Gondviselés jelenlétét.

A történelmi kezdetek messze a múltba nyúlnak. Pázmány Péter bíboros érsek 1635-ben Nagyszombatban alapította az első és máig működő magyar egyetemet. Meggyőződése volt, hogy a nemzet megmaradásának és felemelkedésének biztosítéka a hit és a műveltség (tudomány). Mennyire tanulságos, hogy 370 év múlva a Fides et Ratio enciklikában ez a kérdés a mai kor kulcskérdéseként jelenik meg, és most, amikor Magyarország buktatókon át igyekszik behozni közel fél évszázados kiesését az európai kultúra infrastruktúrájából, talán ez a Kar is hozzájárulhat a nemzet megújulásához a tudomány és technológia területén – okos, szorgalmas, tehetséges és morális tartással rendelkező hallgatókat nevelve, majd útnak indítva.

1949-ig a Pázmány Péter Tudományegyetem volt a magyar egyetemi oktatás fellegvára, majd 3 részre osztották (Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány nevet továbbvivő Hittudományi Kar).

1990-ben ez az egy fakultású „ismét-egyetem” kiterebélyesedett, és Pázmány Péter Katolikus Egyetemként először a Bölcsészettudományi, majd a Jog- és Államtudományi Karral bővült.

Karunk megalapítása után tucatnyian dolgoztuk ki a tantervet, majd akkreditáltattuk, és az 1993-ban megindított egyetemközi Multidiszciplináris Neuromorf Információs Technológia doktori program kiegészítésével 2000 őszén indult meg először a posztgraduális oktatás. 2001 szeptemberében elindult a graduális képzés. Az Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskolája ugyanekkortól működik akkreditálva a Karunkon.

Célunk az emberközpontú információs technológia oktatása, széleskörű, az élettudományok elemeit is felölelő alaptárgyi megalapozással: a folyamatosan megújuló csúcstechnológiákban olyan szakemberek képzése, akik mély és multidiszciplináris elméleti tudással és műveltséggel, valamint korszerű és etikus vezetési ismeretekkel felvértezve a modern gyakorlati problémák és a tudományos kutatás széles körének alkotó szakemberei lesznek.

Az információtechnikának egyrészt emberközpontú, másrészt természet motiválta megközelítésével foglalkozunk. Emberközpontú, mert a technológia, az élővilág és az ember új kölcsönhatásaira alapoz és céljaiban az emberiség és a magyar társadalom felemelkedését kívánja szolgálni. Néhány aspektusban nemzetközileg úttörő és több pontján eredeti felfogásról van szó.

A fakultás mérnököket, és – a Semmelweis Egyetemmel közösen – molekuláris bionikus szakembereket is képez. Tudomásul kell venni ugyanis, hogy az elektronika, a chipek óriási fejlődése „túlszaladt” azokon a számítástechnikai működési variációkon, amelyeket a mérnökök találtak ki. Ezek az új, bonyolult rendszerek teszik majd lehetővé, hogy az emberhez közelebb álló módon kommunikáljunk a számítógépekkel is.

Három olyan rendszere van az emberi szervezet működésének, amit tanítunk. Legintenzívebben az idegrendszerrel foglalkozunk, de megismertetjük az immunrendszer működését és a genetika tudományát is. Az élő szervezetek információtechnikáját szeretnénk ellesni, és megérteni, hogy ma, amikor milliárd tranzisztoros chipek működnek, milyen tervezési ötleteket kaphatunk a természettől, hogy interaktív szimbiózisokat teremthessünk eszközeink és az élő szervezetek között. Protézisek, beültetett gyógyszeradagolók, továbbá sok új termék és szolgáltatás jelenik majd meg ezek következtében - reményeink szerint embertársaink jobbulására.

Az érzékelők forradalma, az új chipek komplexitásának a növekedése, az infobionika, az érzékelő számítógépek és a nanotechnológia világa, a kommunikáció technikájának új lehetőségei fontos szakterületeink. De ide soroljuk az ember természetes nyelvi kommunikációs készségének, a humán nyelvtechnológiának és a korszerű szoftvertechnológiának a művelését is. Ezek azok a területek, amelyekkel nemzetközileg is új irányokba indultunk. Sikeres mérnököket, kutatókat és a versenyszférában, illetve a közügyekben helytálló vezetőket szeretnénk kinevelni.

Ahhoz, hogy egy fiatal egyetemista a teljes embert megértse, szükséges a műveltségi és morális ismeretek megszerzése is. Így nevelődhet mély tudású, családjáért, hazájáért és embertársaiért felelősséget érző emberré. A kor globális kihívásaira és a nemzetközi kutatási eredményekre építve fel kívánjuk mutatni a modern tudományosság alapjait jelentő európai kultúra, valamint a keresztény üzenet időtálló értékeit. Olyan életmódot szeretnénk kialakítani, amely az intenzív tanulás, a tudományos kutatás, az innováció és az egymás iránti figyelmesség szintézisét próbálja megvalósítani. Meggyőződésünk, hogy ez a Kar ma Magyarországon és nemzetközileg is nemcsak új utakat jelent, de elébe megy egy sor olyan igénynek, mely egy évtizeden belül tömegesen jelentkezik majd.

Azt gondoljuk, hogy a XXI. század elején, ahhoz, hogy az emberről a tudományos reflexió szintjén gondolkodhassunk, a filozófia, a teológia, a humán- és társadalomtudományok, a jog- és gazdaságtudományok mellett vitális az agykutatás és az információs technológiák ismerete is. Ehhez szeretnénk hozzájárulni. Várjuk diákjainkat, doktoranduszainkat, innovációs partnereinket egy felelősségteljes, küzdelmes és szép szellemi vállalkozásra.

A Karról bővebben itt.